25 °C

TEPLOTA VODY

26 °C

TEPLOTA VZDUCHU

395

návštěvníků (max 1600)

7-21 h

OTEVÍRACÍ DOBA

Parkoviště

Záhlaví

 Ceník parkovného 

V provozní době areálu koupaliště květen - září

  celý den
(v rámci otevírací doby areálu)
1 hodina během provozní doby areálu koupaliště
(07:00 – 21:00)
1 hodina mimo provozní dobu areálu koupaliště
(00:00 - 07:00 a 21:00 - 00:00)
parkující se zakoupenou platnou vstupenkou nebo multisport kartou 20,00 Kč - 60,00 Kč
parkující vlastníci platného permanetkového čipu 20,00 Kč - 60,00 Kč
ZTP/P zdarma - -
ostatní parkující 600,00 Kč 60,00 Kč 60,00 Kč

 

Mimo provozní dobu areálu koupaliště leden - duben, říjen - prosinec

  1 hodina
(při překročení
10 hodin se účtuje celý den)
celý den
parkující 40,00 Kč 400,00 Kč

 

PROVOZNÍ ŘÁD

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost SNEO, a.s., IČ: 27 114 112, se sídlem Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha (dále „provozovatel“) je provozovatelem parkoviště Petynka (dále „parkoviště“). Parkoviště je rozděleno do jednotlivých odstavných ploch (dále „parkovací místa“), které slouží k parkování motorových vozidel návštěvníků areálu koupaliště, veřejnosti a jiných osob (dále „klient“). Parkovací místa provozovatel klientům poskytuje za účelem parkování motorového vozidla, a to formou krátkodobého nájmu jednotlivých parkovacích míst.
 2. Tento provozní řád parkoviště Petynka (dále „provozní řád“) upravuje režim parkoviště, které je vymezeno čl. I. odst. 1. provozního řádu.
 3. Každá osoba, která má v úmyslu zaparkovat motorové vozidlo na parkoviště specifikované tímto článkem, je povinna uzavřít s provozovatelem smluvní vztah, dodržovat provozní řád parkoviště a uhradit cenu za využití parkovacího místa dle platného ceníku parkoviště (dále „parkovné“).

II. Pravidla pro užívání parkoviště

 1. Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem vzniká konkludentně, na dobu určitou, okamžikem vjezdu motorového vozidla na odstavnou plochu po vyzvednutí parkovacího lístku ze samoobslužného vjezdového stojanu, případně od obsluhy parkoviště. Vjezdem klient akceptuje provozní řád a ceník parkoviště.
 2. Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem končí (zaniká) okamžikem výjezdu motorového vozidla z plochy parkoviště po zaplacení ceny parkovného obsluze parkoviště, případně v platebním automatu u výjezdu z parkoviště.
 3. Parkovné se počítá od okamžiku, kdy vjezdový samoobslužný stojan, případně obsluha parkoviště, vydá vjezdový parkovací lístek, opravňující osobu řídící motorové vozidlo - klienta k jeho zaparkování na příslušné stání, do okamžiku vydání výjezdového parkovacího lístku - stvrzenky o zaplacení parkovného před výjezdem z odstavné plochy. Na vjezdovém parkovacím lístku je kromě jiného vyznačen datum a čas vjezdu a na výjezdovém parkovacím lístku - stvrzence pak doba a cena (parkovné) za parkování motorového vozidla. Výjezdový parkovací lístek je zjednodušeným daňovým dokladem.
 4. Dokladem, prokazujícím uzavření smluvního vztahu v souvislosti se zaparkováním vozidla na parkovišti je:
  1. po dobu setrvání vozidla klienta na parkovišti parkovací lístek, vydaný samoobslužným vjezdovým stojanem, případně obsluhou, před vjezdem motorového vozidla na odstavnou plochu.
  2. po ukončení nájmu pak výjezdový parkovací lístek - stvrzenka, kterou klient obdrží po zaplacení parkovného před opuštěním parkoviště.
 5. V případě ztráty nebo poškození parkovacího lístku nebo stvrzenky musí klient kontaktovat obsluhu pokladny parkoviště, která mu vydá náhradní parkovací lístek, avšak pouze pokud prokáže vlastnické či jiné právo (nájem vozidla prostřednictvím leasingu apod.) k motorového vozidlu zaparkovanému na parkovišti. Při ztrátě parkovacího lístku je klient povinen zaplatit obsluze pokladny jednorázový poplatek, jako smluvní pokutu, ve výši 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých).
 6. Parkoviště je místem ležícím mimo silniční komunikaci ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Pravidla provozu na parkoviště tak určuje provozovatel s tím, že klient je povinen řídit se dopravním značením a pokyny obsluhy parkoviště. Provozovatel tímto stanoví, že na parkovišti platí totožná pravidla, jako na běžné pozemní komunikaci (zejména dodržování obecných pravidel silničního provozu, přednosti zprava apod.).
 7. Parkoviště je ohraničeným areálem se vstupem kontrolovaným samoobslužným systémem parkoviště. Parkoviště má charakter nehlídaného parkoviště. I přes fyzické zabezpečení prostor parkoviště provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla, věcí ve vozidle odložených, ani za škody způsobené poškozením vozidla třetími osobami. V zájmu klienta provozovatel nedoporučuje nechávat jakékoli cenné věci ve vozidle. Odpovědnost za případně vzniklé škody je podrobně upravena čl. VI. parkovacího řádu.
 8. Klient je povinen vjíždět na parkoviště jen vyznačenými cestami a po celou dobu pohybu na parkovišti dodržovat max. povolenou rychlost, která je stanovena na 15 km/hod. Na parkovišti mohou být odstavena osobní vozidla do hmotnosti 3,5 tuny a délky 5 m, vyjma vozidel zásobování areálu.
 9. Klient je povinen odstavit vozidlo pouze na místech, která jsou k tomu účelu přímo vyhrazena. Provozovatel parkoviště si vyhrazuje právo upozornit Městskou policii Praha popř. Policii ČR na vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto provozním řádem a provést nutnou fotodokumentaci.
 10. Všichni klienti jsou povinni řídit se pokyny obsluhy parkoviště a tímto provozním řádem. Vstup na parkoviště je povolen jen klientům a osobám spolucestujícím.
 11. Parkoviště je z bezpečnostních důvodů sledováno kamerovým systémem. Nájemci souhlasí s tím, že data, týkající se využívání parkoviště, budou po dobu max. 3 dnů ukládána na nosiči dat. Provozovatel se zavazuje, že při zpracování dat bude dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění.

III. Provozní doba a cena

 1. Provozní doba parkoviště je nepřetržitá, tedy 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Provozovatel parkoviště si vyhrazuje právo na úpravu provozní doby parkoviště.
 2. Výše nájemného za parkovací místo (dále „parkovné“) je stanoveno hodinovou, případně denní sazbou, dle platného ceníku parkoviště, který je nedílnou součástí provozního řádu parkoviště.

IV. Způsob odbavení

 1. Návod k obsluze vjezdového a výjezdového stojanu je umístěn na informační tabuli u vjezdu a výjezdu z parkoviště. Pokud dojde k výpadku systému, řídí se klient pokyny obsluhy parkoviště. Daňový doklad o zaplacení vydá obsluha parkoviště na požádání.

V. Ostatní práva a povinnosti klienta

 1. Klientovi je zakázáno vjíždět na parkoviště s vozidlem, které by mohlo způsobit ekologické i jiné znečištění plochy parkoviště, manipulovat s pohonnými hmotami a oleji i provádět opravu vozidla v areálu parkoviště. Na parkovišti je dále zakázáno:
  1. stát mimo vyznačená parkovací místa;
  2. blokovat ostatní vozidla klientů, případně přístupové komunikace k parkovacím místům;
  3. kouřit a používat otevřený oheň;
  4. používat elektrické přístroje či stroje, obzvláště nabíjet baterie;
  5. vyhazovat odpadky mimo prostory k tomu určených odpadkových košů;
  6. provozovat zkušební jízdy autoškol;
  7. provádět opravy na vozidlech a umývat vozidla;
  8. využívat parkoviště pro jiné účely než je parkování (např. reklama, nabízení zboží apod.);
  9. couvat s vozidlem s výjimkou zajíždění a vyjíždění z parkovacích míst v řadě stojících vozidel.
 2. Klient je povinen se před vjezdem na odstavnou plochu seznámit s provozním řádem, který je ve zkrácené podobě zveřejněn na informační ceduli u vjezdu na odstavné plochy.
 3. Klient je povinen po úhradě parkovného bez zbytečného odkladu opustit parkoviště.
 4. V případě, kdy se vozidlo stane nepojízdným, je klient povinen neprodleně vozidlo nechat na vlastní náklady odtáhnout. Pokud tak nebude učiněno, má provozovatel nárok provést odtah na náklady klienta.
 5. Klient odpovídá za škodu, způsobenou provozem vozidla v areálu parkoviště a na majetku provozovatele i na vozidlech jiných klientů, a to v plné výši.
 6. Bez předchozího povolení obsluhy parkoviště je zakázáno vjíždět do areálu parkoviště s přívěsným vozíkem.
 7. Parkovací lístek vydaný samoobslužným vjezdovým stojanem je klient povinen pečlivě uschovat; nesmí ho ponechat v motorovém vozidle a vystavit slunečnímu záření (muže dojít k jeho poškození). Dále je povinen zabránit jakémukoliv poškození lístku, které znemožní strojové načtení údajů.
 8. Obsluha parkoviště je oprávněna neumožnit zaparkování klientům, jejichž vozidlo zjevně neodpovídá technické způsobilosti nebo není vybaveno registrační značkou. 
 9. Děti a mladiství do 18. let se mohou pohybovat na parkovišti pouze v doprovodu dospělých osob, které odpovídají za jejich bezpečnost. V celém areálu parkoviště je zakázán volný pohyb psů.
 10. Klient je povinen vozidlo řádně zabezpečit proti krádeži.
 11. Klient je povinen nahradit provozovateli každou škodu, kterou prokazatelně způsobí zaparkovaným motorovým vozidlem, včetně ekologických škod (např. únikem motorového oleje) na jeho majetku. Škodu vzniklou na motorovém vozidle je povinen ohlásit neprodleně Policii ČR. Obsluze parkoviště je oprávněn ohlásit škodu na motorovém vozidle pouze v případě, že škodu prokazatelně způsobil provozovatel svojí činností nebo v důsledku takovéto činnosti (např. při strojním úklidu odstavné plochy, pád tělesa ve vlastnictví provozovatele. Klient je dále povinen obsluze parkoviště neprodleně ohlásit škodu, kterou způsobil třetí osobě při své činnosti na odstavné ploše, popřípadě na příjezdové komunikaci k parkovišti.
 12. V případě požáru jsou klienti povinni řídit se pokyny obsluhy parkoviště a hasičských jednotek.
 13. Pochyb chodců na parkovišti se řídí následujícími pravidly:
  1. pěší provoz je povolen pouze po stranách odstavných ploch, nebo na vyznačených pěších trasách a na přechodech pro chodce. Chodcům je zakázáno pohybovat se mimo tyto plochy. Chodcům je především zakázáno pohybovat se v blízkosti automatického parkovacího systému (závor) s výjimkou automatů a vystupovat z vozidla v blízkosti těchto závor
  2. chodci nesmí bránit v jízdě jedoucím vozidlům.

VI. Odpovědnost za škody

 1. Provozovatel nemá odpovědnost za škodu na motorovém vozidle umístěném formou nájmu na ploše parkoviště specifikované v článku I. odst. 1. tohoto provozního řádu dle ust. § 2945 zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále „občanský zákoník“). Motorová vozidla vzhledem k nájemnímu vztahu nejsou ve smyslu tohoto provozního řádu věcmi převzatými do úschovy a ani se
  nejedná o hlídané parkoviště.
 2. Klient motorového vozidla, které bylo při zaparkování na parkovišti poškozeno třetí osobou, je povinen škodu neprodleně ohlásit místně příslušnému oddělení Policie ČR, která sepíše o škodě protokol. Náhradu škody způsobené provozovateli motorového vozidla třetí osobou, pokud bylo zaparkováno na parkovišti, je klient, po předchozím ohlášení škody policii, oprávněn uplatnit u svého smluvního pojistitele.
 3. Provozovatel jako pronajímatel odstavné plochy má odpovědnost za škodu prokazatelně vzniklou podle ust. § 2924 občanského zákoníku, tj. v případe, že svojí provozní činností nebo v důsledku takovéto činnosti na parkovišti, zaparkované motorové vozidlo prokazatelně poškodí.
 4. Nájemce parkovacího stání na parkovišti (klient) je v případě prokazatelného vzniku škody podle ust. § 2924 občanského zákoníku povinen uplatnit náhradu škody u obsluhy parkoviště ještě před výjezdem z odstavné plochy. Nájemce stání před výjezdem motorového vozidla z odstavné plochy musí prokázat, že škodu na vozidle způsobil provozovatel svojí činností. Bude-li tomu tak, obsluha parkoviště sepíše tři stejnopisy protokolu o škodě, který bude obsahovat:
  1. identifikaci klienta / majitele motorového vozidla
  2. identifikaci motorového vozidla - popis události (vznik a druh poškození) včetně identifikace účastníků a případných svědků a jejich vyjádření k události
  3. údaje o pojišťovně provozovatele vozidla (název, druh a číslo pojistné smlouvy)
  4. datum a čas podpisu protokolu všemi účastníky šetření
 5. Bude-li škoda na motorovém vozidle, způsobená prokazatelně provozovatelem vyšší než 100.000 Kč, obsluha parkoviště před zahájením protokolace škody oznámí škodu Policii ČR, a požádá ji o šetření. Stejnopis protokolu o škodě vydá obsluha odstavných ploch po podpisu protokolu klientovi, popřípadě provozovateli poškozeného motorového vozidla.
 6. Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou utrpěl klient či třetí osoba (např. chodec) na svém majetku či zdraví, zejména pokud mu škoda vznikla v důsledku jeho chování, kterým porušil některé ustanovení tohoto provozního řádu.
 7. Není-li parkoviště následkem zásahu nebo vlivů mimo kontrolu provozovatele nebo vyšší moci provozuschopné, nevzniká z toho žádný nárok na snížení poplatku za parkování nebo na náhradu škody.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Klientům, kteří opakovaně porušili ustanovení tohoto provozního řádu, může být používání parkoviště dočasně nebo trvale odmítnuto.
 2. Tento provozní řád je umístěn na vjezdu do areálu parkoviště, na hlavní pokladně koupaliště Petynka a také na webových stránkách areálu Koupaliště Petynka www.koupalistepetynka.cz
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto provozního řádu.
 4. Tento provozní rád nabývá platnosti a účinnosti dnem 01. 05. 2024

Odpovědná osoba:
Petr Šimánek
vedoucí areálu Petynka
SNEO, a.s. Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
Tel: +420 777 422 643, Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.