26 °C

TEPLOTA VODY

26 °C

TEPLOTA VZDUCHU

0

návštěvníků (max 1600)

7-21 h

OTEVÍRACÍ DOBA

Návštěvní řád

Záhlaví

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD sportovně rekreačního areálu Petynka platný od 1. 5. 2022

I. VSTUPENKY
 1. Vstup do areálu je povolen návštěvníkům pouze v provozní době na platnou papírovou nebo čipovou vstupenku. Vstupem do prostoru areálu je každý povinen dodržovat ustanovení
  tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců provozovatele a plavčíků areálu Petynka.
 2. Při každém vstupu na koupaliště je nutné zaplatit vstupné dle ceníku. Papírovou vstupenku je návštěvník povinen uschovat pro odchod turniketem. V případě ztráty papírové vstupenky je návštěvník povinen zaplatit plné vstupné. Po opuštění areálu pozbývá papírová vstupenka platnosti. V případě zakoupení celodenního vstupného tak není možné areál opustit a vrátit se zpět do areálu bez úhrady dalšího vstupného.
 3. Provozní sezóna plavecké části areálu začíná 1. 5. a končí 30. 9. V případě trvale nepříznivých klimatických podmínek může být provoz areálu ukončen předčasně, nejdříve však k 15. 9. Informace o předčasném ukončení sezóny bude zveřejněna minimálně 3 kalendářní dny předem na webových stránkách www.koupalistepetynka.cz.
 4. Čipové vstupenky ve vlastnictví návštěvníka lze dobíjet dle platného ceníku, který je nedílnou součástí tohoto návštěvního řádu. Pokud nedojde k dobití čipové vstupenky déle než 12 měsíců od posledního vkladu, zůstatek bude vynulován. Slevy vyplývající z výše vkladu dle platného ceníku jsou vypočítávány z poslední dosažené výše vkladu při dobití čipové vstupenky. Vložený kredit je nevratný.
 5. Čipová vstupenka pro jednorázový vstup je vydána po zaplacení vratné zálohy ve výši 100 Kč a zaplacení příslušného denního vstupného. Záloha bude návštěvníkovi vrácena v pokladně koupaliště daný den při odchodu z areálu oproti vrácené čipové vstupence. V případě ztráty záloha propadá. Jednorázovou čipovou vstupenku je návštěvník oprávněn vrátit pouze v konkrétní den návštěvy, a to nejpozději do konce provozní doby areálu koupaliště. V opačném případě záloha za jednorázovou čipovou vstupenku bez náhrady propadá ve prospěch provozovatele areálu.
 6. Platbu vratné zálohy na čipovou vstupenku lze provést pomocí platební karty. Doklad o zaplacení je návštěvník koupaliště povinen uschovat po dobu pobytu v areálu. Při návratu čipové vstupenky bude po předložení tohoto dokladu částka 100 Kč převedena zpět na bankovní účet návštěvníka.
 7. Cena samotné čipové vstupenky je 100 Kč, po jejíž úhradě zůstává ve vlastnictví návštěvníka. Vlastnictví čipové vstupenky umožňuje opakované dobíjení kreditu, čerpání slev vyplývajících z výše vkladu, použití šatní skříňky a bezobslužný přístup do areálu. Nejkratší započitatelná doba pobytu v areálu je jedna hodina.
 8. Pokud dojde k přečerpání vkladu na předplatné čipové vstupence, bude toto přečerpání doúčtováno při dalším dobíjení čipové vstupenky.
 9. Minimální částka pro dobití kreditu na čipové vstupence je 100,- Kč.
 10. Jednorázové papírové vstupenky s čárkovým kódem nezahrnují možnost použití šatní skříňky.

 

II. PROSTORY AREÁLU KOUPALIŠTĚ

 1. Návštěvník areálu je oprávněn použít pouze šatní skříňku, která mu byla přidělena.
 2. Návštěvník je povinen dodržovat postup otevírání a zavírání šatních skříněk stanovený návodem na použití.
 3. Kapacita areálu je stanovena na 1600 návštěvníků. V případě dosažení kapacity areálu nemůže být umožněn vstup do areálu dalším návštěvníkům, a to bez ohledu na již zakoupené
  vstupné, online vstupenky, či předplatné
 4. K zajištění bezpečnosti návštěvníků, jakož i ostrahy majetku, jsou prostory areálu koupaliště zabezpečeny a nepřetržitě 24 hodin monitorovány kamerovým systémem. Kamerový systém
  vč. jeho instalace splňuje požadavky dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu 72 hodin.
 5. Poslední návštěvník bude vpuštěn do areálu maximálně 30 minut před ukončením otevírací doby a je povinen opustit areál vždy nejpozději do konce otevírací doby. Návštěvník má dále
  povinnost opustit bazén 15 minut před koncem otvírací doby.
 6. Návštěvník areálu je povinen respektovat skutečnost, že po dobu prvních a posledních 2 hodin návštěvní doby areálu Petynka jsou 2 plavecké dráhy v hlavním bazénu určeny zejména pro
  kondiční plavání. V případě porušení tohoto ustanovení (např. koupání s dětmi ve vyhrazené kondiční dráze) může být návštěvník vykázán plavčíkem z užití takto vyhrazené části bazénu.


III. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

 

 1. Za veškeré přinesené předměty si návštěvníci areálu zodpovídají sami. Cenné předměty do výše 5.000 Kč je možno uložit za úhradu do bezpečnostních skříněk u pokladen. Provozovatel areálu neručí za ztrátu cenných předmětů (mimo bezpečnostní skříňky do výše 5.000 Kč).
 2. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.
 3. Dětem do 140 cm je povolen vstup pouze v doprovodu osob starších 18ti let. Vstup do dětského brouzdaliště je povolen pouze dětem do 8 let. Pokud jsou v bazénu instalovány plavecké dráhy, je vyhrazený prostor určen výhradně pro kondiční plavce.
 4. Návštěvník je povinen se před vstupem do bazénu důkladně osprchovat a procházet výhradně přes brodítka.
 5. Každý návštěvník, včetně dětí a batolat, je povinen při vstupu na tobogán, do bazénu či dětského brouzdaliště použít přiměřený a vhodný koupací oděv. Vstup je z hygienických důvodů zakázán v koupacím oděvu zakrývajícím většinu tělesné plochy, případně jiném oděvu, který znemožňuje osprchování celého těla před vstupem do bazénu, brouzdaliště a na tobogán. V případě, že návštěvník tuto podmínku nesplní, jsou zaměstnanci provozovatele oprávněni takového návštěvníka upozornit na skutečnost, že nesplňuje podmínku návštěvního řádu pro užití bazénu, brouzdaliště a tobogánu. V případě neuposlechnutí zaměstnanců provozovatele může být takovýto návštěvník vykázán z areálu bez náhrady vstupného.
 6. Vstupovat do bazénu a prostoru kolem něj s jídlem, nápoji, skleněnými či jinými nebezpečnými nebo znečišťujícími předměty je zakázáno. V případě nedodržení zákazu nebo neuposlechnutí personálu areálu Petynka bude narušovatel vykázán z bazénu a přilehlého prostoru.
 7. Skoky do vody jsou povoleny pouze z prostoru startovních bloků na hluboké straně bazénu, a to jen bez rozběhu.
 8. Návštěvníci s jakýmkoli zdravotním handicapem, který by mohl ohrozit jejich bezpečnost nebo bezpečnost ostatních návštěvníků areálu, jsou povinni tuto skutečnost oznámit plavčíkům.
 9. Z návštěvy areálu jsou vyloučeny osoby postižené jakoukoliv kožní nebo jinou infekční chorobou, osoby pod vlivem alkoholu či toxických látek a osoby, které narušují pořádek, bezpečnost provozu, čistotu areálu nebo porušují mravní a společenské zásady.
 10. Je zakázáno znečišťovat prostory koupaliště, chodit v botách do bazénu, prostoru šaten a sprch, plivat do vody, či používat skleněné předměty. V případě nedodržení zákazu nebo neuposlechnutí personálu areálu Petynka bude narušovatel vykázán z tohoto prostoru.
 11. Návštěvníci jsou povinni v celém areálu zachovávat čistotu, včetně třídění odpadů. V prostoru areálu jsou umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad s barevnými polepy (papír, plast).
 12. Pro průjezd dětského kočárku do a z areálu je určena boční branka. Průjezd kočárku vstupními turnikety je zakázán. Průjezd kočárku musí být ohlášen personálu koupaliště.
 13. V prostoru sportovně rekreačního areálu je přísně zakázáno organizování jakýchkoli soukromých akcí (pořádání táborů, oslav narozenin, apod.) bez vědomí provozovatele areálu. V případě porušení tohoto zákazu budou návštěvníci areálu účastnící se takovéto akce i přes úhradu běžného vstupného vykázáni z areálu bez náhrady vstupného. V případě zájmu pořádání soukromých akcí tohoto typu je organizátor povinen oslovit zástupce provozovatele areálu a získat od provozovatele povolení (popř. uzavřít smlouvu).
 14. Trenér plavání, či jiný plavecký subjekt vykonávající osobní trénink za úplatu v prostorách areálu na Petynce je povinen dodržovat pravidla pro trenéry plavání, či jiné subjekty. Tato pravidla jsou dostupná na www.koupalistepetynka.cz a v prostorách hlavní pokladny.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít část nebo celý areál pro veřejnost, nejdéle v délce jednoho dne, a to po předcházejícím min. 7 kalendářních dnů trvajícím informování návštěvníků areálu u vstupu do areálu a na webových stránkách areálu.
 16. Použití tobogánu a dalších atrakcí je na vlastní nebezpečí. Každý uživatel musí dodržovat podmínky provozního řádu dané atrakce a dbát pokynů plavčíků a zaměstnanců provozovatele.
 17. V areálu není povoleno rušit klid, ohrožovat jiné návštěvníky v bazénu či mimo něj nebo volat o pomoc bez vážné příčiny. V případě nedodržení zákazu nebo neuposlechnutí personálu areálu Petynka bude narušovatel vykázán z bazénu a přilehlého prostoru.
 18. V areálu je zakázáno provozovat jakoukoliv komerční činnost bez předchozího souhlasu provozovatele.
 19. Do areálu je zakázáno vnášet a požívat vlastní alkoholické nápoje.
 20. Dětem do 3 let je v doprovodu rodičů umožněn vstup zdarma.
 21. Vstup se psy, jinými zvířaty a jízdními koly do areálu je zakázán. Prostor pro odkládání kol je umístěn při vstupu do areálu. Za odložená kola provozovatel neručí.
 22. Kouření v prostoru šaten, dětských atrakcí, bazénů a jejich okolí je zakázáno. Kouření v areálu je povoleno pouze ve vymezených prostorech, které jsou takto označeny.
 23. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu i plavčíků a chovat se tak, aby ničím nerušili své okolí.
 24. V případě nevhodného chování při vstupu do areálu, či pobytu v areálu (opilost, vulgární chování směrem k personálu, či jiné nevhodné chování směrem k ostatním návštěvníkům, či personálu a obsluhy) je personál areálu koupaliště oprávněn dotyčnému neumožnit vstup do areálu, či ho z areálu vykázat, a to bez náhrady vstupného.

.


.

 Swimming pool rules and regulations of sports and recreational complex Petynka valid from 1. 5. 2022

I. TICKETS
 1. Entrance to the area is permitted to visitors only during opening hours with valid paper or chip ticket. By entering into the premises everyone is obliged to follow the provision of these visitor rules and follow the instructions of lifeguards and staff service of Petynka area.
 2. An admission fee according to the pricelist has to be paid for each entry to the area. Visitors are obliged to keep the paper ticket to use the exit turnstile. In case of losing the paper ticket, the visitor is obliged to pay the full admission price. Paper tickets cease to be valid after leaving the Petynka area. In case of purchasing a full-day entrance fee, it is not possible to leave the premises and return back to the premises without paying another entrance fee.
 3. The season of the swimming part of the complex begins 1 May and ends up on 30 September. In case of permanently bad weather conditions the season may be ended earlier but not before 15 September. Information on the early ending of the season will be published on the website www.koupalistepetynka.cz at least 3 calendar days in advance.
 4. Chip tickets owned by visitors can be charged according to the valid price list which is a part of the Visitor Rules. In case of no recharging the chip ticket for more than 12 months since the last deposit the balance will be reset. Discounts according to the valid pricelist are calculated from the latest changes in the amount of the deposit at rechargeable chip tickets. The deposit is non-refundable.
 5. A single-entry chip ticket is issued for a refundable deposit of 100 CZK and a payment of the daily admission fee. The deposit will be returned to visitors at the ticket office the same day when leaving the chip area after returning the chips. In case of loss the deposit is forfeited. The visitor is obliged to return a one-time chip ticket only on a specific day of the visit, until the end of the swimming pool›s opening hours. Otherwise, the deposit for a one-time chip ticket will be forfeited without compensation in favor of the complex owner.
 6. It is possible to use a payment card for refundable deposit payment. Visitors are required to save the payment receipt until returning the chip ticket. After returning the chip ticket and showing the receipt, the money will be returned to the visitor’s bank account.
 7. The price of the chip ticket is 100 CZK and it becomes a property of the visitor after the payment. Ownership of the chip ticket enables repeated recharging, using discounts dependable on the amount of deposit money, using lockers and unattended access to the Petynka area. The shortest creditable time of stay in the complex is one hour.
 8. In case of credit overdraft on the chip ticket it will be charged additionally during the recharging of the chip ticket.
 9. The minimum amount for topping up credit on chip tickets is CZK 100.
 10. Single-entry paper tickets with bar codes do not include the possibility of using lockers.

 

II. AREA OF PETYNKA
 1. Visitors are permitted to use only that locker which was allocated to them. Visitors are obliged to follow the instructions of unlocking and locking the lockers.
 2. The capacity of the complex is set to 1,600 visitors. When reached, no more visitors will be allowed to enter, regardless of purchased tickets, online tickets or subscriptions.
 3. To secure visitor safety and protection of the property, the area is secured and monitored 24 hours by the camera system. The camera system including the installation meets the requirements of the General Data Regulation Protection (GDPR). Records from the camera system are kept for 72 hours.
 4. The last visitor will be admitted to the complex 30 min. before the end of the opening hours and visitor is obliged to leave the complex at the latest by the end of the opening hours. The visitor Is also obliged to leave the swimming pool 15 minutes before the end of the opening hours. 
 5. The visitor of the complex is obliged to respect the fact, that during the first and the last 2 hours of the opening hours of the Petynka complex, 2 swimming tracks in the main swimming pool are intended mainly for fitness swimming. In case of violation of this provision (eg. swimming with children in a dedicated fitness track), the visitor may be expelled by a lifeguard from the use of such dedicated pool area.
III. VISITORS OBLIGATIONS
 1. Visitors are responsible for all objects brought by them to the complex. Valuable things to the amount of 5,000 CZK may be put in safety lockers at the ticket
 2. offices. The operator of the Petynka area is not liable for any loss (except the content of the safety lockers). The operator of the complex does not take any responsibility for any injuries caused by the visitors’ carelessness or nonobservance.
 3. Children under 140 cm are allowed only when accompanied by a person older than 18. Entrance to the paddling pool is permitted only to children up to 8 years. If there are lanes in stalled in the swimming pool, the dedicated area is designed exclusively for fitness swimmers.
 4. Before entering the swimming pool visitors are required to shower thoroughly and browse exclusively through footbath.
 5. Every visitor including children and babies is required to enter the pool or the paddling pool wearing an appropriate swimming suit. For hygienic reasons, it is forbidden to enter in the bathing suit covering most of the body area and disabling shower of the whole body before entering the pool, paddling pool and toboggan. If the visitor fails to comply with this condition, the owner’s employees are entitled to notify the visitor of the fact that he/she do not meet visitor’s regulations for the use of the pool, paddling pool and toboggan. In the case of disobeying the operator’s employees notifications, such a visitor may be expelled from the complex without any compensation of admission fee.
 6. Entering the pool and the surrounding area with food, beverages, glass or other dangerous objects is forbidden. In case of trespassing, the trespasser will be banished from the pool and the surrounding area.
 7. Diving is permitted only at a deep side of the pool in the area of starting blocks and strictly without a run-up.
 8. Visitors with any kind of handicap endangering their safety or safety of other visitors are required to inform the lifeguards.
 9. Excluded from visiting the complex are persons with any skin or other infectious disease, persons affected by alcohol or narcotics, and persons behaving disruptively or disturbingly.
 10. Polluting the complex area, using shoes in the pool, locker area or showers, spitting into the water or using glass items is forbidden. In case of trespassing, the trespasser will be ban ished from the area. 
 11. Visitors are required to maintain cleanliness throughout the area, including the sorting of waste. See the recycling bins with colored stickers (paper, plastic).
 12. For entrance with a pram use the side gate. Transit with a pram through entrance turnstiles is not allowed. Please inform the pool staff about the pram transit. In the area of sports and recreational complex it is strictly forbidden to organize any private events (organizing camps, birthday parties, etc.) without the knowledge of the operator of the area. In case of the violation of this prohibition, visitors to the area participating in such an event will, despite payment of the normal admission fee, be banished from the area without compensa tion for admission.
 13. In case of interest in organizing private events of this type, the organizer is obliged to contact the representative of the operator of the area and obtain a permit from him (or to con clude a contract).
 14. A swimming coach or other private subject performing personal training for fee on the premises od the Petynka is obligated to follow the rules for swimming coaches or other sub jects. These rules are available at www.koupalistepetynka.cz and in the main cash desk. 
 15. The complex operator reserves the right to close a part or all of the area for one day at maximum after a 7 calendar days lasting informing of the public at the entrance and on the website.
 16. Using the toboggan and other attractions is at one’s own risk. Each user is required to obey the rules of the used attraction and follow the instructions of lifeguards and staff service.
 17. It is not allowed to disturb or endanger other visitors in the complex area or cry for help without a reason. In case of trespassing, the trespasser will be banished from the area. 
 18. It is forbidden to conduct any commercial activity without a prior consent of the complex operator.
 19. It is forbidden to bring and drink own alcoholic beverages into the premises
 20. Children under 3 years of age accompanied by a parent have free access to the complex.
 21. Dogs, other animals and bicycles are not allowed. Area for bicycles is defined at the entrance to the complex. The operator of Petynka area is not liable for any stolen or damaged bicycles.
 22. Smoking is not allowed in the dressing rooms, children´s attraction, swimming pools and their surroundings. Smoking is permitted only in intended area.
 23. Visitors are required to follow the instructions of the staff and lifeguards and not disturb or distract their surroundings.
 24. In case of inappropriate behavior when entering the area or staying in the area (drunkenness, vulgar behavior towards the staff, or other inappropriate behavior towards other visitors, or staff), the pool area staff is justified not to allow the person to enter the area, or to remove him from the area, without compensation.