Teplota vzduchu je 29°C   Teplota vody je 26°C   Počet návštěvníků je 310
   

sportovně rekreačního areálu Petynka platný od 1. 5. 2015

   
1.  Vstup do areálu je povolen návštěvníkům pouze v provozní době na platnou papírovou nebo čipovou vstupenku. Vstupem do prostoru areálu je každý povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců provozovatele a plavčíků areálu Petynka.
   
 2.

Při každém vstupu na koupaliště je nutné zaplatit vstupné dle ceníku. Papírovou vstupenku je návštěvník povinen uschovat pro odchod turniketem. V případě ztráty papírové vstupenky je návštěvník povinen zaplatit plné vstupné. Po opuštění areálu pozbývá papírová vstupenka platnosti.

   
3.

Provozní sezóna plavecké části areálu začíná 1. 5. a končí 30. 9. V případě trvale nepříznivých klimatických podmínek může být provoz areálu ukončen předčasně, nejdříve však k 15. 9. Informace o předčasném ukončení sezóny bude zveřejněna minimálně 3 kalendářní dny předem na webových stránkách www.koupalistepetynka.cz.

   
4.

Čipové vstupenky ve vlastnictví návštěvníka lze dobíjet dle platného ceníku, který je nedílnou součástí tohoto návštěvního řádu. Pokud nedojde k dobití čipové vstupenky déle než 12 měsíců od posledního vkladu, zůstatek bude vynulován. Slevy vyplývající z výše vkladu dle platného ceníku jsou vypočítávány z poslední dosažené výše vkladu při dobití čipové vstupenky. Vložený kredit je nevratný.

   
5.

Čipová vstupenka pro jednorázový vstup je vydána po zaplacení vratné zálohy ve výši 150 Kč a zaplacení příslušného denního vstupného. Záloha bude návštěvníkovi vrácena v pokladně koupaliště daný den při odchodu z areálu oproti vrácené čipové vstupence. V případě ztráty záloha propadá.

   
6. 

Platbu vratné zálohy na čipovou vstupenku lze provést pomocí platební karty. Doklad o zaplacení je návštěvník koupaliště povinen uschovat po dobu pobytu v areálu. Při návratu čipové vstupenky bude po předložení tohoto dokladu částka 150 Kč převedena zpět na bankovní účet návštěvníka.

   
7. 

Cena samotné čipové vstupenky je 150 Kč, po jejíž úhradě zůstává ve vlastnictví návštěvníka. Vlastnictví čipové vstupenky umožňuje opakované dobíjení kreditu, čerpání slev vyplývajících z výše vkladu, použití šatní
skříňky a bezobslužný přístup do areálu. Nejkratší započitatelná doba pobytu v areálu je jedna hodina.
 

   
8. 

Pokud dojde k přečerpání vkladu na předplatné čipové vstupence, bude toto přečerpání doúčtováno při dalším dobíjení čipové vstupenky. 

   
9. 

Jednorázové papírové vstupenky s čárkovým kódem nezahrnují možnost použití šatní skříňky. 

   
10.

Návštěvník areálu je oprávněn použít pouze šatní skříňku, která mu byla přidělena. Návštěvník je povinen dodržovat postup otevírání a zavírání šatních skříněk daný návodem na použití.

   
11.

Kapacita areálu je stanovena na 2000 návštěvníků. V případě dosažení kapacity areálu nemůže být umožněn vstup do areálu dalším návštěvníkům, a to bez ohledu na již zakoupené vstupné či předplatné.

   
 12.

Za veškeré přinesené předměty si návštěvníci areálu zodpovídají sami. Cenné předměty do výše 5.000 Kč je možno uložit za úhradu do bezpečnostních skříněk u pokladen. Provozovatel areálu neručí za ztrátu cenných předmětů (mimo bezpečnostní skříňky do výše 5.000,- Kč).

   
 13.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.

   
14. 

Dětem do 140 cm je povolen vstup pouze v doprovodu osob starších 18ti let. Vstup do dětského brouzdaliště je povolen pouze dětem do 8 let. Pokud jsou v bazénu instalovány plavecké dráhy, je vyhrazený prostor určen výhradně pro kondiční plavce.

   
15. 

Návštěvník je povinen se před vstupem do bazénu důkladně osprchovat a procházet výhradně přes brodítka. 

   
16. 

Každý návštěvník, včetně dětí a batolat, je povinen při vstupu na tobogán, do bazénu či dětského brouzdaliště použít plavky. 

   
17. 

Vstupovat do bazénu a prostoru kolem něj s jídlem, nápoji, skleněnými či jinými nebezpečnými nebo znečišťujícími předměty je zakázáno. V případě nedodržení zákazu nebo neuposlechnutí personálu areálu Petynka bude narušovatel vykázán z bazénu a přilehlého prostoru. 

   
 18.

Skoky do vody jsou povoleny pouze z prostoru startovních bloků na hluboké straně bazénu, a to jen bez rozběhu.

   
19. 

Návštěvníci s jakýmkoli zdravotním handicapem, který by mohl ohrozit jejich bezpečnost nebo bezpečnost ostatních návštěvníků areálu, jsou povinni tuto skutečnost oznámit plavčíkům.

   
20. 

Z návštěvy areálu jsou vyloučeny osoby postižené jakoukoliv kožní nebo jinou infekční chorobou, osoby pod vlivem alkoholu či toxických látek a osoby, které narušují pořádek, bezpečnost provozu, čistotu areálu nebo porušují mravní a společenské zásady.

   
21.

Znečišťovat prostory koupaliště, chodit v botách do bazénu, prostoru šaten a sprch, plivat do vody, či používat skleněné předměty není povoleno. V případě nedodržení zákazu nebo neuposlechnutí personálu areálu Petynka bude narušovatel vykázán z tohoto prostoru.

   
22.

Pro průjezd dětského kočárku do a z areálu je určena boční branka. Průjezd kočárku vstupními turnikety je zakázán. Průjezd kočárku musí být ohlášen personálu koupaliště.

   
23.

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít část nebo celý areál pro veřejnost, nejdéle v délce jednoho dne, a to po předcházejícím min. 7 kalendářních dnů trvajícím informování návštěvníků areálu u vstupu do areálu a
na webových stránkách areálu.

   
24.

Použití tobogánu a dalších atrakcí je na vlastní nebezpečí. Každý uživatel musí dodržovat podmínky provozního řádu dané atrakce a dbát pokynů plavčíků a zaměstnanců provozovatele.

   
25.

V areálu není povoleno rušit klid, ohrožovat jiné návštěvníky v bazénu či mimo něj nebo volat o pomoc bez vážné příčiny. V případě nedodržení zákazu nebo neuposlechnutí personálu areálu Petynka bude narušovatel vykázán z bazénu a přilehlého prostoru.

   
26.

V areálu je zakázáno provozovat jakoukoliv komerční činnost bez předchozího souhlasu provozovatele.

   
27.

Dětem do 2 let je v doprovodu rodičů umožněn vstup zdarma

   
28.

Vstup se psy, jinými zvířaty a jízdními koly do areálu je zakázán. Prostor pro odkládání kol je umístěn při vstupu do areálu. Za odložená kola provozovatel neručí.

   
29. 

Kouření v prostoru šaten, bazénů a jejich okolí je zakázáno.

   
30.  Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu i plavčíků a chovat se tak, aby ničím nerušili své okolí.